Bài trích
Cần sớm sửa đổi /
Tác giả CN Trần Đức Dương
Nhan đề Cần sớm sửa đổi / Trần Đức Dương
Thông tin xuất bản H.;, 2009
Mô tả vật lý tr.23-24
Tóm tắt Theo quy định tại Điều 126 BLTTHS năm 2003 cho thấy yêu cầu cảu việc khởi tố bị can phải được tiến hành hết sức chặt chẽ, vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, vừa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng đã nảy sinh một số vướng mắc, nhất là trong việc Viện kiểm sát xem xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can…nguyên nhân rất cơ bản đó là sự bất hợp lý trong quy định của BLTTHS về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Kiện kiểm sát. Vì vậy, để giải quyết vấn đề trên, cần sửa đổi quy định của Điều 126 BLTTHS từ việc quy định là: “…Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can..” thành: “…Viện kiểm sát phải quyết phê chuẩn hoặc không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can…”. Trong trường hợp không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải nêu lý do và Cơ quan điều tra có thể thu thập thêm chứng và hoàn toàn có thể khởi tố trở lại đối với đối tượng này khi không có đủ căn cứ; có như vậy mới đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và hạn chế oan, sai trong hoạt động tố tụng
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng luật
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng Hình sự; Quyết định khởi tố bị can
Nguồn trích Kiểm sát- Số 18 (tháng 9/2009)
000 01634nam a2200241 p 4500
00125113
0022
00422865
00520091016135003.0
008
0091 0
039|y20151004215012|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aTrần Đức Dương
245|aCần sớm sửa đổi / |cTrần Đức Dương
260|aH.;, |c2009
300|atr.23-24
520 |aTheo quy định tại Điều 126 BLTTHS năm 2003 cho thấy yêu cầu cảu việc khởi tố bị can phải được tiến hành hết sức chặt chẽ, vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, vừa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng đã nảy sinh một số vướng mắc, nhất là trong việc Viện kiểm sát xem xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can…nguyên nhân rất cơ bản đó là sự bất hợp lý trong quy định của BLTTHS về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Kiện kiểm sát. Vì vậy, để giải quyết vấn đề trên, cần sửa đổi quy định của Điều 126 BLTTHS từ việc quy định là: “…Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can..” thành: “…Viện kiểm sát phải quyết phê chuẩn hoặc không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can…”. Trong trường hợp không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải nêu lý do và Cơ quan điều tra có thể thu thập thêm chứng và hoàn toàn có thể khởi tố trở lại đối với đối tượng này khi không có đủ căn cứ; có như vậy mới đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và hạn chế oan, sai trong hoạt động tố tụng
650|aXây dựng luật
653|aBộ luật Tố tụng Hình sự; Quyết định khởi tố bị can
773|tKiểm sát|gSố 18 (tháng 9/2009)
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào