Bài trích
Về chức Năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo tinh thần cải cáh tư pháp /
Tác giả CN Nguyễn Minh Đức
Nhan đề Về chức Năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo tinh thần cải cáh tư pháp / Nguyễn Minh Đức
Thông tin xuất bản H.;, 2008
Mô tả vật lý tr.50-53
Tóm tắt Qua nghiên cứu tham khảo về tổ chức và hoạt động của Viện công tố một số nước trên thế giới và qua thực tiễn xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát thời gian qua, tác giả đề nghị Đảng và Nhà nước ngoài việc tiếp tục giao cho Viện kiểm sát chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, cần tiếp tục nghiên cứu để tiến tới có thể giao lại nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật cho Viên kiểm sát
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Chức năng nhiệm vụ; Cải cách tư pháp
Nguồn trích Kiểm sát- Số 14-16( 7,8-2008)
000 00982nam a2200241 p 4500
00124359
0022
00421569
00520080920135542.0
008
0091 0
039|y20151004210423|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Minh Đức
245|aVề chức Năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo tinh thần cải cáh tư pháp / |cNguyễn Minh Đức
260|aH.;, |c2008
300|atr.50-53
520 |aQua nghiên cứu tham khảo về tổ chức và hoạt động của Viện công tố một số nước trên thế giới và qua thực tiễn xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát thời gian qua, tác giả đề nghị Đảng và Nhà nước ngoài việc tiếp tục giao cho Viện kiểm sát chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, cần tiếp tục nghiên cứu để tiến tới có thể giao lại nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật cho Viên kiểm sát
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aChức năng nhiệm vụ; Cải cách tư pháp
773|tKiểm sát|gSố 14-16( 7,8-2008)
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào