Bài trích
Công tác lý luận với nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng về chính trị hiện nayu /
Tác giả CN Nguyễn Văn Thắng
Nhan đề Công tác lý luận với nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng về chính trị hiện nayu / Nguyễn Văn Thắng
Thông tin xuất bản H., 2008
Mô tả vật lý 29-31tr.
Tóm tắt Bài viết nêu lên vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận trong công tác xây dựng Đảng và là nhân tố quan trọng hàng đầu cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng. Những khiếm khuyết, yếu kém của công tác lý luận và phương hướng thực hiện để đẩy mạnh công tác lý luận, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Xây dựng Đảng
Từ khóa tự do Công tác lý luận
Nguồn trích Lý luận chính trị- Số 2/2008
000 00922nam a2200265 p 4500
00123576
0022
00419246
00520080303160212.0
008
0091 0
039|y20151004201825|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Văn Thắng
245|aCông tác lý luận với nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng về chính trị hiện nayu / |cNguyễn Văn Thắng
260|aH., |c2008
300|a 29-31tr.
520 |aBài viết nêu lên vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận trong công tác xây dựng Đảng và là nhân tố quan trọng hàng đầu cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng. Những khiếm khuyết, yếu kém của công tác lý luận và phương hướng thực hiện để đẩy mạnh công tác lý luận, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aXây dựng Đảng
653|aCông tác lý luận
773|tLý luận chính trị|gSố 2/2008
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào