Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)6 TH 500
Thủ tục tố tụng hình sự rút gọn: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :
UDC 34(V)6
Tác giả CN Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Hiển
Nhan đề Thủ tục tố tụng hình sự rút gọn: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở / Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Hiển. Thư ký: Đỗ Thị Hòa
Thông tin xuất bản H., 2004
Mô tả vật lý 166 tr. ; 29 cm
Tóm tắt đề tài gồm 2 phần: phần 1- báo cáo phúc trình; một số vấn đề về thủ tục tố tụng rút gọn ; kinh nghiệm trogn nước và quốc tế; phương hướng xây dựng mô hình tố tụng hình sự rút gọn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay; kết luận kiến nghị. phần 2- các chuyên đề gồm 7 chuyên đề: thủ tục tố tụng hình sự rút gọn trong lịch sử pháp luật VN; thủ tục tố tụng hình sự rút gọn trong pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới; một số vấn đề về điều kiện áp dụng thủ tục tố tụng hình sự rút gọn trong giai đoạn hiện nay; nghiên cứu thủ tục tố tụng hình sự rút gọn trong hoạt động khảo sát của Viện kiểm sát nhân dân; nghiên cứu thủ tục tố tụng hình sự rút gọn trong giai đoạn xét sử; một số vấn đề âp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự rút gọn
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Thủ tục tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Đề tài cơ sở
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt82thumbimage.jpg
000 01574nam a2200301 p 4500
0017777
0024
00413302
005201610131128
008040415s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013112533|bthuvien3|c20151214161336|dthuvien3|y20151003222019|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)6|bTH 500
100|aChủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Hiển
245|aThủ tục tố tụng hình sự rút gọn: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : |bCông trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở / |cChủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Hiển. Thư ký: Đỗ Thị Hòa
260|aH., |c2004
300|a166 tr. ; |c29 cm
520 |ađề tài gồm 2 phần: phần 1- báo cáo phúc trình; một số vấn đề về thủ tục tố tụng rút gọn ; kinh nghiệm trogn nước và quốc tế; phương hướng xây dựng mô hình tố tụng hình sự rút gọn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay; kết luận kiến nghị. phần 2- các chuyên đề gồm 7 chuyên đề: thủ tục tố tụng hình sự rút gọn trong lịch sử pháp luật VN; thủ tục tố tụng hình sự rút gọn trong pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới; một số vấn đề về điều kiện áp dụng thủ tục tố tụng hình sự rút gọn trong giai đoạn hiện nay; nghiên cứu thủ tục tố tụng hình sự rút gọn trong hoạt động khảo sát của Viện kiểm sát nhân dân; nghiên cứu thủ tục tố tụng hình sự rút gọn trong giai đoạn xét sử; một số vấn đề âp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự rút gọn
653|aThực tiễn
653|aLý luận
653|aThủ tục tố tụng hình sự
653|aĐề tài cơ sở
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt82thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào