Bài trích
Đề xuất hoàn thiện luật đất đại năm 2013 /
Tác giả CN Châu Hoàng Thân
Nhan đề Đề xuất hoàn thiện luật đất đại năm 2013 / Châu Hoàng Thân
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 64-72
Tóm tắt Bài viết hoàn thiện luật đất đại năm 2013 phân tích một số nội dung chưa thống nhất trong các quy định hiện hành và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn áp dụng luật đất đại năm 2013 cần sửa đổin bổ sung, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện
Từ khóa tự do Luật đất đại
Từ khóa tự do Hoàn thiện
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- số 10/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138885
0022
004806EC41D-CDE6-49C5-B345-7A900A5478EB
005201906120851
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190612085419|bthuvien3|c20190606162245|dthuvien3|y20190606103600|zthuvien3
100 |aChâu Hoàng Thân
245 |aĐề xuất hoàn thiện luật đất đại năm 2013 / |cChâu Hoàng Thân
260 |aH., |c2017
300 |a64-72
520 |aBài viết hoàn thiện luật đất đại năm 2013 phân tích một số nội dung chưa thống nhất trong các quy định hiện hành và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn áp dụng luật đất đại năm 2013 cần sửa đổin bổ sung, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện
653 |aLuật đất đại
653 |aHoàn thiện
773 |tNhà nước và pháp luật|gsố 10/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào