Sách Tiếng Việt
33(V) C102
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam /
UDC 33(V)
Cutter C102
Tác giả CN Nguyễn Thị Quế Anh; Ngô Huy Cương
Nhan đề Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam / Nguyễn Thị Quế Anh; Ngô Huy Cương
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 488 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách nghiên cứu tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư từ góc độ pháp lý và những ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến đời sống chính trị, pháp lý Việt Nam. Qua đó, đặt ra những vấn đề cần giải quyết và đề xuất một số giải pháp cải cách hệ thống pháp luật nói chung, các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành nói riêng, với mục đích tạo ra nền tảng pháp lý để đất nước ta thích nghi và phát triển cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp
Từ khóa tự do lần thứ tư
Từ khóa tự do cải cách pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027190
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138718
0021
00466C93C24-6CB7-4C9A-8EAF-CB86E8BF6AF4
005201812171050
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217105153|bthuvien3|y20181214095312|zthuvien3
080 |a33(V)|bC102
100 |aNguyễn Thị Quế Anh; Ngô Huy Cương
245 |aCách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam / |cNguyễn Thị Quế Anh; Ngô Huy Cương
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a488 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách nghiên cứu tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư từ góc độ pháp lý và những ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến đời sống chính trị, pháp lý Việt Nam. Qua đó, đặt ra những vấn đề cần giải quyết và đề xuất một số giải pháp cải cách hệ thống pháp luật nói chung, các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành nói riêng, với mục đích tạo ra nền tảng pháp lý để đất nước ta thích nghi và phát triển cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
653 |aCách mạng công nghiệp
653 |alần thứ tư
653 |acải cách pháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027190
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027190thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027190 Giá Sách Tiếng Việt 33(V) C102 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:12-02-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào