Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V) X 126
Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng: Đề tài KHXH 05.05
UDC 34(V)
Tác giả CN Đào Trí Úc
Nhan đề Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng: Đề tài KHXH 05.05
Thông tin xuất bản H. : Nxb Bộ tư pháp, 2001
Mô tả vật lý 296 tr. ; 29cm
Tóm tắt Đề tài gồm 4 phần.Phần1:Lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng Nhà nước pháp quyền.Phần 2:Cơ sở của việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.Phần 3:Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam và thực hiện dân chủ ở nước ta hiện nay.Phần 4:Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
Từ khóa tự do Đề tài KHXH 05.05
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt60thumbimage.jpg
000 00933nam a2200265 p 4500
0019931
0024
00417803
005201610131152
008070627s2001 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013114906|bthuvien3|c20151217153727|dthuvien3|y20151004074859|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)|bX 126
100|aĐào Trí Úc
245|aXây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng: Đề tài KHXH 05.05
260|aH. : |bNxb Bộ tư pháp, |c2001
300|a296 tr. ; |c29cm
520 |aĐề tài gồm 4 phần.Phần1:Lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng Nhà nước pháp quyền.Phần 2:Cơ sở của việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.Phần 3:Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam và thực hiện dân chủ ở nước ta hiện nay.Phần 4:Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
653|aĐề tài KHXH 05.05
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt60thumbimage.jpg
890|a0|c1|d8|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào