Đề tài
32(V) M 458
Một số kiến nghị về Đảng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo mặt trận và các doàn thể nhân dân:Đề tài cấp Nhà nước /
UDC 32(V)
Tác giả CN Vũ Hữu Ngạn
Nhan đề Một số kiến nghị về Đảng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo mặt trận và các doàn thể nhân dân:Đề tài cấp Nhà nước / Vũ Hữu Ngạn
Thông tin xuất bản H:, 1995
Mô tả vật lý 30 tr. ; 29cm
Tóm tắt Đề tài trình bày cả lý luận và thực tiễn những vấn đề sau.1:Bối cảnh vận hành của hệ thống chính trị và sự lãnh đạo của Đảng ta.2:Đảng CSVN lãnh đạo hệ thống chính trị qua các thời kỳ trước và trong đổi mới.3:Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN trong hệ thống chính trị.4:Đảng và cơ chế thực hiẹn sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị.5:Đặc điểm, nội dung Và phương thức lãnh đạo của Đảng CSVN đối với nhà nước.6:Đặc điểm, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng CSVN đối với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân
Từ khóa tự do Đề tài cấp nhà nước
Từ khóa tự do Lãnh đạo mặt trận
Từ khóa tự do Lãnh đạo nhà nước
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt97thumbimage.jpg
000 01210nam a2200289 p 4500
0019910
0024
00417782
005201610131024
008070626s1995 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013102206|bthuvien3|c20151223084012|dthuvien3|y20151004074831|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a32(V)|bM 458
100|aVũ Hữu Ngạn
245|aMột số kiến nghị về Đảng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo mặt trận và các doàn thể nhân dân:Đề tài cấp Nhà nước / |cVũ Hữu Ngạn
260|aH:, |c1995
300|a30 tr. ; |c29cm
520 |aĐề tài trình bày cả lý luận và thực tiễn những vấn đề sau.1:Bối cảnh vận hành của hệ thống chính trị và sự lãnh đạo của Đảng ta.2:Đảng CSVN lãnh đạo hệ thống chính trị qua các thời kỳ trước và trong đổi mới.3:Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN trong hệ thống chính trị.4:Đảng và cơ chế thực hiẹn sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị.5:Đặc điểm, nội dung Và phương thức lãnh đạo của Đảng CSVN đối với nhà nước.6:Đặc điểm, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng CSVN đối với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân
653|aĐề tài cấp nhà nước
653|aLãnh đạo mặt trận
653|aLãnh đạo nhà nước
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt97thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào