Sách Tiếng Việt
34(N).4 D 121
Bình luận Bộ luật dân sự Nhật bản
UDC 34(N).4
Cutter D 121
Nhan đề Bình luận Bộ luật dân sự Nhật bản
Mô tả vật lý 246 tr.
Tóm tắt Phần mở đầu (3 chương). Phần I. Phần chung (12 chương). Phần II. Quyền tài sản (11 chương). Phần II. Nghĩa vụ (8 chương)
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự
Từ khóa tự do Nhật bản
Từ khóa tự do Bình luận
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10010459
000 00570cam#a2200000ui#4500
001804
0021
004804
00520021129
008112902s vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003165541|zhaonh
041|avie
080|a34(N).4|bD 121
245 |aBình luận Bộ luật dân sự Nhật bản
300|a246 tr.
520|aPhần mở đầu (3 chương). Phần I. Phần chung (12 chương). Phần II. Quyền tài sản (11 chương). Phần II. Nghĩa vụ (8 chương)
653|aBộ luật dân sự
653|aNhật bản
653|aBình luận
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10010459
890|a1|b2|c0|d0
912|aNguyễn Kiều Kim
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10010459 Giá Sách Tiếng Việt 34(N).4 D 121 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:23-09-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào