Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)1 H 561
Hương ước, những vấn đề lịch sử và lý luận - quản lý nhà nước đối với việc ban hành hương ước trong giai đoạn hiện nay :
UDC 34(V)1
Nhan đề Hương ước, những vấn đề lịch sử và lý luận - quản lý nhà nước đối với việc ban hành hương ước trong giai đoạn hiện nay : Mã số đăng ký: 95-98-110/ĐT / Chủ nhiệm đề tài: Lê Hồng Sơn
Thông tin xuất bản H., 1996
Mô tả vật lý 175 tr. ; 29 cm
Tóm tắt Nội dung của đề tài gồm có 2 phần trình bày các vấn đề về quá trình hình thành và phát triển hương ước Việt nam, nội dung của hương ước qua các giai đoạn phát triển, mối quan hệ giữa hương ước và pháp luật, cơ chế soạn thảo hương ước xưa và nay, sự quản lý của Nhà nước đối với hương ước. Từ đó các tác giả đã đưa ra kiến nghị nhằm xây dựng bản hướng ước mới, đưa ra các luận cứ khoa học đề xuất việc quản lý nhà nước đối với các bản hương ước.
Từ khóa tự do Hương ước
Từ khóa tự do Đề tài
Tác giả(bs) CN Chủ nhiệm đề tài: Lê Hồng Sơn
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt39thumbimage.jpg
000 01095nam#a2200000ui#4500
0016466
0024
00410119
005201610130839
008120100s1996 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013083615|bthuvien3|c20151216155500|dthuvien3|y20151003212139|zhaonh
041|avie
080|a34(V)1|bH 561
245 |aHương ước, những vấn đề lịch sử và lý luận - quản lý nhà nước đối với việc ban hành hương ước trong giai đoạn hiện nay : |bMã số đăng ký: 95-98-110/ĐT / |cChủ nhiệm đề tài: Lê Hồng Sơn
260|aH., |c1996
300|a175 tr. ; |c29 cm
520|aNội dung của đề tài gồm có 2 phần trình bày các vấn đề về quá trình hình thành và phát triển hương ước Việt nam, nội dung của hương ước qua các giai đoạn phát triển, mối quan hệ giữa hương ước và pháp luật, cơ chế soạn thảo hương ước xưa và nay, sự quản lý của Nhà nước đối với hương ước. Từ đó các tác giả đã đưa ra kiến nghị nhằm xây dựng bản hướng ước mới, đưa ra các luận cứ khoa học đề xuất việc quản lý nhà nước đối với các bản hương ước.
653|aHương ước
653|aĐề tài
700|aChủ nhiệm đề tài: Lê Hồng Sơn
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt39thumbimage.jpg
890|a0|c1|d1|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào