Sách Tiếng Việt
341.2 M 458
Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế :
UDC 341.2
Cutter M 458
Tác giả CN Đoàn Năng
Nhan đề Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế : Sách tham khảo / Đoàn Năng
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 2001
Mô tả vật lý 321 tr. ; 22 cm
Tóm tắt Sách đề cập tới: Những đặc điểm cơ bản của tư pháp quốc tế. Vấn đề xung đột pháp luật và việc áp dụng pháp luật nước ngoài. Quy chế pháp lý của người nước ngoài trong tư pháp quốc tế. Quy chế pháp lý của pháp nhân trong tư pháp quốc tế. Quy chế pháp luật của quốc gia, các tổ chức quốc tế liên chính phủ trong tư pháp quốc tế. Vấn đề hoàn thiện hệ thống quy phạm xung đột hướng dẫn chọn pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt nam. Tố tụng dân sự quốc tế. Giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10012770-2
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016053
0021
0046280
00519961107
008110796s2001 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003205908|zhaonh
041|avie
080|a341.2|bM 458
100|aĐoàn Năng
245 |aMột số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế : |bSách tham khảo / |cĐoàn Năng
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c2001
300|a321 tr. ; |c22 cm
520|aSách đề cập tới: Những đặc điểm cơ bản của tư pháp quốc tế. Vấn đề xung đột pháp luật và việc áp dụng pháp luật nước ngoài. Quy chế pháp lý của người nước ngoài trong tư pháp quốc tế. Quy chế pháp lý của pháp nhân trong tư pháp quốc tế. Quy chế pháp luật của quốc gia, các tổ chức quốc tế liên chính phủ trong tư pháp quốc tế. Vấn đề hoàn thiện hệ thống quy phạm xung đột hướng dẫn chọn pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt nam. Tố tụng dân sự quốc tế. Giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài
653|aTư pháp quốc tế
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10012770-2
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10012770 Giá Sách Tiếng Việt 341.2 M 458 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:12-04-2019
2 10012771 Giá Sách Tiếng Việt 341.2 M 458 Sách Tiếng Việt 2
3 10012772 Giá Sách Tiếng Việt 341.2 M 458 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào