Sách Tiếng Việt
Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của chủ tịch Hồ Chí Minh /
Giá tiền 395.000
Tác giả CN Quý Lâm
Nhan đề Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của chủ tịch Hồ Chí Minh / Quý Lâm
Thông tin xuất bản HCM : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 399tr. ; 27cm.
Tóm tắt Nội dung sách gồm: Phần I: Một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; Phần III: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân; Phần IV: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam; Phần V: Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần VI: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.
Từ khóa tự do Vì dân
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027844-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144130
0021
0040387A885-D888-4BC1-930C-880D5C7786F7
005202009181629
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c395.000
039|y20200918162732|zthuvien3
100 |aQuý Lâm
245 |aHọc và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của chủ tịch Hồ Chí Minh / |cQuý Lâm
260 |aHCM : |bHồng Đức, |c2019
300 |a399tr. ; |c27cm.
520 |aNội dung sách gồm: Phần I: Một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; Phần III: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân; Phần IV: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam; Phần V: Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần VI: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.
653 |aVì dân
653 |aLãnh đạo
653 |aHồ Chí Minh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027844-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027846thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027844 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027845 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027846 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào