Sách Tiếng Việt
Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam :
Giá tiền 120.000
Tác giả CN Trần Ngọc Đường
Nhan đề Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Ngọc Đường
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 275tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách “Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của GS.TS. Trần Ngọc Đường - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có nhiều ý nghĩa về phương diện thực tiễn như xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật có chất lượng tốt hơn để phục vụ cho việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước thượng tôn pháp luật, dân chủ và pháp quyền hơn với con người, với công dân.
Từ khóa tự do Nhà nước pháp quyền
Từ khóa tự do Nguyên tắc pháp quyền
Từ khóa tự do Xã hội chủ nghĩa
Từ khóa tự do Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027941-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144095
0021
00442B5BCF0-D633-483F-851B-5102BF1B526C
005202009161103
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c120.000
039|y20200916110106|zthuvien3
100 |aTrần Ngọc Đường
245 |aBàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cTrần Ngọc Đường
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a275tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách “Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của GS.TS. Trần Ngọc Đường - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có nhiều ý nghĩa về phương diện thực tiễn như xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật có chất lượng tốt hơn để phục vụ cho việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước thượng tôn pháp luật, dân chủ và pháp quyền hơn với con người, với công dân.
653 |aNhà nước pháp quyền
653 |aNguyên tắc pháp quyền
653 |aXã hội chủ nghĩa
653|aViệt Nam
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027941-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027943thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027941 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027942 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027943 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào