Sách Tiếng Việt
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra :
Giá tiền 138.000
Tác giả CN Phan Chí Hiếu; Nguyễn Văn Cương
Nhan đề Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra : sách chuyên khảo / Phan Chí Hiếu; Nguyễn Văn Cương
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 319tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách Tổng quan về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mối quan hệ với pháp luật. Nghiên cứu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với một số lĩnh vực pháp luật của Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra định hướng nhằm hoàn thiện một số lĩnh vực pháp luật đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp
Từ khóa tự do Lần thứ tư
Từ khóa tự do Pháp lý
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027977-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144084
0021
00436729DAC-58C0-4B25-9F94-A27DC6CE6FEF
005202009151132
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c138.000
039|y20200915112954|zthuvien3
100 |aPhan Chí Hiếu; Nguyễn Văn Cương
245 |aCách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra : |bsách chuyên khảo / |cPhan Chí Hiếu; Nguyễn Văn Cương
260 |aH. : |bTư pháp, |c2019
300 |a319tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách Tổng quan về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mối quan hệ với pháp luật. Nghiên cứu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với một số lĩnh vực pháp luật của Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra định hướng nhằm hoàn thiện một số lĩnh vực pháp luật đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
653 |aCách mạng công nghiệp
653 |aLần thứ tư
653 |aPháp lý
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027977-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027977thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027977 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027978 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào