Sách Tiếng Việt
Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :
Giá tiền 147.000
Tác giả CN Vũ Công Giao; Đặng Minh Tuấn
Nhan đề Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : (Sách tham khảo) / Vũ Công Giao; Đặng Minh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 431tr. ; 24cm.
Tóm tắt Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp là những phạm trù ngày càng trở nên quen thuộc và được thảo luận nhiều ở Việt Nam, đặc biệt từ sau khi Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cuốn "Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" bao gồm những bài viết của các nhà nghiên cứu Việt Nam, nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức, thông tin đa chiều hơn về pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp cả ở trên thế giới và Việt Nam.
Từ khóa tự do Chủ nghĩa hiến pháp
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Pháp quyền
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027990-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144079
0021
0046ABA411B-B411-4680-B943-31D061D03B9B
005202009151051
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c147.000
039|y20200915104928|zthuvien3
100 |aVũ Công Giao; Đặng Minh Tuấn
245 |aPháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : |b(Sách tham khảo) / |cVũ Công Giao; Đặng Minh Tuấn
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2019
300 |a431tr. ; |c24cm.
520 |aPháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp là những phạm trù ngày càng trở nên quen thuộc và được thảo luận nhiều ở Việt Nam, đặc biệt từ sau khi Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cuốn "Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" bao gồm những bài viết của các nhà nghiên cứu Việt Nam, nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức, thông tin đa chiều hơn về pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp cả ở trên thế giới và Việt Nam.
653 |aChủ nghĩa hiến pháp
653 |aLý luận
653 |aPháp quyền
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027990-1
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027990thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027990 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027991 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào