Sách Tiếng Việt
Triết học chính trị phương tây hiện đại. Giá trị và ý nghĩa :
Tác giả CN Đinh Ngọc Thạch
Nhan đề Triết học chính trị phương tây hiện đại. Giá trị và ý nghĩa : (Sách chuyên khảo) / Đinh Ngọc Thạch
Thông tin xuất bản HCM, 2019
Mô tả vật lý 574tr. ; 24cm.
Tóm tắt Thế giới chính trị là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã hội, trong đó có triết học. Tính chất phức tạp của lĩnh vực chính trị đòi hỏi những cách tiếp cận đa diện, đa chiều , tuân thủ nguyên tắc toàn diện và lịch sử - cụ thể. Bên cạnh đó, do để cập các vấn đề liên quan đến hoạt động của các đảng phái, tổ chức và thể chế chính trị, hệ thống các quan hệ quyền lực, văn hóa và văn minh, dân tộc và tôn giáo,... nên việc kết hợp tính khoa học và tính tư tưởng, tính mở và tính định hướng về thế giới quan, nhân sinh quan là điều cần thiết.
Từ khóa tự do Phương tây
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Chính trị
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027839-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141618
0021
0044E28BE70-989A-463F-8A43-212AEA08FD99
005202007300940
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200730093950|zthuvien2
100 |aĐinh Ngọc Thạch
245 |aTriết học chính trị phương tây hiện đại. Giá trị và ý nghĩa : |b(Sách chuyên khảo) / |cĐinh Ngọc Thạch
260 |aHCM, |c2019
300 |a574tr. ; |c24cm.
520 |aThế giới chính trị là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã hội, trong đó có triết học. Tính chất phức tạp của lĩnh vực chính trị đòi hỏi những cách tiếp cận đa diện, đa chiều , tuân thủ nguyên tắc toàn diện và lịch sử - cụ thể. Bên cạnh đó, do để cập các vấn đề liên quan đến hoạt động của các đảng phái, tổ chức và thể chế chính trị, hệ thống các quan hệ quyền lực, văn hóa và văn minh, dân tộc và tôn giáo,... nên việc kết hợp tính khoa học và tính tư tưởng, tính mở và tính định hướng về thế giới quan, nhân sinh quan là điều cần thiết.
653 |aPhương tây
653 |aTriết học
653 |aChính trị
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027839-40
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027840thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027839 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027840 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào