Sách Tiếng Việt
International Trade Law: Theory and Practice :
Tác giả CN Raj Bhala
Nhan đề dịch Luật thương mại quốc tế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Nhan đề International Trade Law: Theory and Practice : Kèm theo sổ tay Luật thương mại quốc tế và hướng dẫn cho giáo viên / Raj Bhala
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2006
Mô tả vật lý 797tr. ; 26,5cm.
Tóm tắt Cuốn tài liệu là một công cụ hữu ích cho việc giảng dậy về đàm phán, thi hành, giải quyết tranh chấp và nhận thức chung về các qauy định và nghĩa vụ của các hiệp định và thông lệ về thương mại quốc tế...
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Lý luận và thực tiễn
Từ khóa tự do Luật thương mại
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027767
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139957
0021
0045474DDE6-41CB-4146-A10A-0B6ABC90A5EA
005202006011526
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20200601152214|zthuvien1
100 |aRaj Bhala
242 |aLuật thương mại quốc tế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn
245 |aInternational Trade Law: Theory and Practice : |bKèm theo sổ tay Luật thương mại quốc tế và hướng dẫn cho giáo viên / |cRaj Bhala
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aH. : |bTư pháp, |c2006
300 |a797tr. ; |c26,5cm.
520 |aCuốn tài liệu là một công cụ hữu ích cho việc giảng dậy về đàm phán, thi hành, giải quyết tranh chấp và nhận thức chung về các qauy định và nghĩa vụ của các hiệp định và thông lệ về thương mại quốc tế...
653 |aQuốc tế
653 |aLý luận và thực tiễn
653 |aLuật thương mại
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027767
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027767 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào