Sách Tiếng Việt
Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh :
Giá tiền 70000
Tác giả CN Nguyễn Văn Nguyên
Nhan đề Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Nguyên
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 230tr. ; 20,5cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách trình bày một cách hệ thống về cả lý luận và thực tiễn mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, gắn với từng giai đoạn cách mạng của dân tộc ta, đặc biệt, qua đó làm nổi bật giá trị thời đại trong tư tưởng chính trị của Người, góp phần quan trọng và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Từ khóa tự do Mối quan hệ
Từ khóa tự do Dân chủ
Từ khóa tự do Độc lập dân tộc
Từ khóa tự do Hạnh phúc của nhân dân
Từ khóa tự do Tư tưởng
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027699-701
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139814
0021
004E988641E-E298-4C3A-8B84-68F2CB06C22B
005202007091036
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c70000
039|a20200709103535|bthuvien2|y20200519135908|zthuvien1
100 |aNguyễn Văn Nguyên
245 |aMối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Văn Nguyên
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2018
300 |a230tr. ; |c20,5cm.
520|aNội dung cuốn sách trình bày một cách hệ thống về cả lý luận và thực tiễn mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, gắn với từng giai đoạn cách mạng của dân tộc ta, đặc biệt, qua đó làm nổi bật giá trị thời đại trong tư tưởng chính trị của Người, góp phần quan trọng và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
653 |aMối quan hệ
653 |aDân chủ
653 |aĐộc lập dân tộc
653|aHạnh phúc của nhân dân
653|aTư tưởng
653|aChính trị
653|aHồ Chí Minh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027699-701
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027701thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027699 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027700 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027701 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:31-07-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào