Bài trích
Quyền khắc phục vi phạm của bên bán khi xảy ra khiếm khuyết hàng hóa theo quy định của công ước viên 1980 /
Tác giả CN Hồ Thụy Ngọc Trâm;Trần Việt Dũng
Nhan đề Quyền khắc phục vi phạm của bên bán khi xảy ra khiếm khuyết hàng hóa theo quy định của công ước viên 1980 / Hồ Thụy Ngọc Trâm;Trần Việt Dũng
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 56-64
Tóm tắt Bài viết phân tích sự đối lập quyền lợi trong: (i) quyền hủy hợp đồng của bên mua theo Điều 49 khi bên bán vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng, và (ii) quyền khắc phục vi phạm của bên bán do lỗi khiếm khuyết hành hóa theo điều 48,1 của công ước viên về mua bàn quốc tế hàng hóa 1980 nhằm tìm ra cách giải thích phù hợp và xu hướng áp dụng trong thực tiễn xét xử, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia vào công ước này
Từ khóa tự do Công ước viên 1980
Từ khóa tự do Khiếm khuyết hàng hóa
Từ khóa tự do Quyền khắc phục vi phạm
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- số 10/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138886
0022
004D529D1E1-6B1A-455A-9AC4-1E243E9303BD
005201906120902
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190612090547|bthuvien3|c20190606162427|dthuvien3|y20190606104627|zthuvien3
100 |aHồ Thụy Ngọc Trâm;Trần Việt Dũng
245 |aQuyền khắc phục vi phạm của bên bán khi xảy ra khiếm khuyết hàng hóa theo quy định của công ước viên 1980 / |cHồ Thụy Ngọc Trâm;Trần Việt Dũng
260 |aH., |c2017
300 |a56-64
520 |aBài viết phân tích sự đối lập quyền lợi trong: (i) quyền hủy hợp đồng của bên mua theo Điều 49 khi bên bán vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng, và (ii) quyền khắc phục vi phạm của bên bán do lỗi khiếm khuyết hành hóa theo điều 48,1 của công ước viên về mua bàn quốc tế hàng hóa 1980 nhằm tìm ra cách giải thích phù hợp và xu hướng áp dụng trong thực tiễn xét xử, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia vào công ước này
653 |aCông ước viên 1980
653 |aKhiếm khuyết hàng hóa
653 |aQuyền khắc phục vi phạm
773 |tNhà nước và pháp luật|gsố 10/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào