Sách Tiếng Việt
34(V)4 V124
Vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại /
UDC 34(V)4
Cutter V124
Tác giả CN Nguyễn Minh Oanh
Nhan đề Vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại / Nguyễn Minh Oanh
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 383tr. ; 19cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm các chương sau: Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về vật quyền. Chương 2. Khái quát sự phát triển của chế định vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam Chương 3. Những quy định chung về vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam Chương 4. Quyền sở hữu tài sản trong pháp luật dân sự Chương 5. Quyền địa dịch trong pháp luật dân sự. Chương 6. Quyền hưởng dụng trong pháp luật dân sự Chương 7. Quyền bề mặt trong pháp luật dân sự Chương 8. Vật quyền bảo đảm trong pháp luật dân sự
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Vật quyền
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027213-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138753
0021
004DDDDB626-70BF-44B0-8C92-0CCBE8D624D6
005201906061632
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606163539|bthuvien3|y20190527164936|zthuvien3
080 |a34(V)4|bV124
100 |aNguyễn Minh Oanh
245 |aVật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại / |cNguyễn Minh Oanh
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2018
300 |a383tr. ; |c19cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm các chương sau: Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về vật quyền. Chương 2. Khái quát sự phát triển của chế định vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam Chương 3. Những quy định chung về vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam Chương 4. Quyền sở hữu tài sản trong pháp luật dân sự Chương 5. Quyền địa dịch trong pháp luật dân sự. Chương 6. Quyền hưởng dụng trong pháp luật dân sự Chương 7. Quyền bề mặt trong pháp luật dân sự Chương 8. Vật quyền bảo đảm trong pháp luật dân sự
653 |aDân sự
653 |aVật quyền
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027213-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027213thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027213 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 V124 Sách Tiếng Việt 1
2 10027214 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 V124 Sách Tiếng Việt 2
3 10027215 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 V124 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào