Sách Tiếng Việt
3KV V115
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở
UDC 3KV
Cutter V115
Nhan đề Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở
Thông tin xuất bản H. : Thế Giới, 2016
Mô tả vật lý 423tr. ; 28cm.
Tóm tắt Cuốn sách này gồm bảy phần: Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; Phần II. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Phần III. Hướng dẫn triển khao công tác trọng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Phần IV. Đổi mới, hoàn thiện một số chủ trương, chính sách cảu Đảng trong tình hình mới; Phần V. Công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở; Phần VI. Chính sách quản lý xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viển trong sạch, vững mạnh; Phần VII. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát và xử lý, thi hành kỷ luật Đảng.
Từ khóa tự do Tổ chức Đảng
Từ khóa tự do Đại hội đại biểu
Từ khóa tự do Văn kiện
Từ khóa tự do Lần thứ XII
Từ khóa tự do Công tác tổ chức
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027276-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138747
0021
0042FDE84DC-7B00-431A-90C3-297D9585AD63
005201906061548
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190606155109|bthuvien3|y20190514092339|zthuvien3
080 |a3KV|bV115
245 |aVăn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở
260 |aH. : |bThế Giới, |c2016
300 |a423tr. ; |c28cm.
520 |aCuốn sách này gồm bảy phần: Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; Phần II. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Phần III. Hướng dẫn triển khao công tác trọng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Phần IV. Đổi mới, hoàn thiện một số chủ trương, chính sách cảu Đảng trong tình hình mới; Phần V. Công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở; Phần VI. Chính sách quản lý xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viển trong sạch, vững mạnh; Phần VII. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát và xử lý, thi hành kỷ luật Đảng.
653 |aTổ chức Đảng
653 |aĐại hội đại biểu
653 |aVăn kiện
653|aLần thứ XII
653|aCông tác tổ chức
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027276-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027276thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027276 Giá Sách Tiếng Việt 3KV V115 Sách Tiếng Việt 1
2 10027277 Giá Sách Tiếng Việt 3KV V115 Sách Tiếng Việt 2
3 10027278 Giá Sách Tiếng Việt 3KV V115 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào