Sách Tiếng Việt
34(V)7 S400
So sánh Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 – năm 2014 và các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân, gia đình mới nhất /
UDC 34(V)7
Cutter S400
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề So sánh Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 – năm 2014 và các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân, gia đình mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 414tr. ; 28cm.
Tóm tắt Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 ngoài việc kế thừa các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và loại bỏ những quy định không còn phù hợp, thì đồng thời cũng được bổ sung một số quy định mới mà đặc biệt là quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và được bố cục lại cho phù hợp với từng nhóm quan hệ nhằm bảo đảm tính logic, hợp lý. Cuốn sách được bố cục thành hai phần: Phần thứ nhất: so sánh luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và 2014. Phần thứ hai: các văn bản pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình mới nhất. Ngoài ra cuốn sách còn in các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình còn hiệu lực hoặc có thể vận dụng để bạn bạn đọc tham khảo và áp dụng trong công việc.
Từ khóa tự do So sánh
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật hôn nhân và gia đình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027234-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138745
0021
004A6D6D3F9-B184-4807-A4B7-70A8936295B7
005201906061544
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606154712|bthuvien3|y20190514091120|zthuvien3
080 |a34(V)7|bS400
100 |aNguyễn Ngọc Điệp
245 |aSo sánh Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 – năm 2014 và các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân, gia đình mới nhất / |cNguyễn Ngọc Điệp
260 |aH. : |bThế giới, |c2018
300 |a414tr. ; |c28cm.
520 |aLuật Hôn nhân và gia đình năm 2014 ngoài việc kế thừa các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và loại bỏ những quy định không còn phù hợp, thì đồng thời cũng được bổ sung một số quy định mới mà đặc biệt là quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và được bố cục lại cho phù hợp với từng nhóm quan hệ nhằm bảo đảm tính logic, hợp lý. Cuốn sách được bố cục thành hai phần: Phần thứ nhất: so sánh luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và 2014. Phần thứ hai: các văn bản pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình mới nhất. Ngoài ra cuốn sách còn in các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình còn hiệu lực hoặc có thể vận dụng để bạn bạn đọc tham khảo và áp dụng trong công việc.
653 |aSo sánh
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật hôn nhân và gia đình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027234-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027234thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027234 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)7 S400 Sách Tiếng Việt 1
2 10027235 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)7 S400 Sách Tiếng Việt 2
3 10027236 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)7 S400 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào