Sách Tiếng Việt
3KV V556
Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng khó khăn nào cũng vượt qua /
UDC 3KV
Cutter V556
Tác giả CN Nguyễn Phú Trọng
Nhan đề Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng khó khăn nào cũng vượt qua / Nguyễn Phú Trọng
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 800tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách “Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm hơn 90 bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên Báo Nhân Dân từ giữa năm 2015 đến hết năm 2017, vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức lễ công bố, giới thiệu. Nội dung của cuốn sách vừa là sự chỉ đạo trực tiếp, có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận, vừa mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, tầm nhìn chiến lược, vĩ mô, sự trăn trở, tâm huyết và vai trò của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa tự do Đảng
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Khó khăn
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027162
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138715
0021
004B5549D11-FBDA-4BF7-950F-B809D9ACCFDA
005201812171049
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217105000|bthuvien3|y20181205110920|zthuvien3
080 |a3KV|bV556
100 |aNguyễn Phú Trọng
245 |aVững tin vào sự lãnh đạo của Đảng khó khăn nào cũng vượt qua / |cNguyễn Phú Trọng
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a800tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách “Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm hơn 90 bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên Báo Nhân Dân từ giữa năm 2015 đến hết năm 2017, vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức lễ công bố, giới thiệu. Nội dung của cuốn sách vừa là sự chỉ đạo trực tiếp, có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận, vừa mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, tầm nhìn chiến lược, vĩ mô, sự trăn trở, tâm huyết và vai trò của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
653 |aĐảng
653 |aLãnh đạo
653 |aKhó khăn
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027162
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027162thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027162 Giá Sách Tiếng Việt 3KV V556 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào