Sách Tiếng Việt
3K VIL250
V.I.Lenin và Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam /
UDC 3K
Cutter VIL250
Tác giả CN Lê Quốc Lý
Nhan đề V.I.Lenin và Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Lê Quốc Lý
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 663 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách “V.I.Lênin và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tập hợp hơn 40 bải viết của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, làm rõ vai trò của V.I.Lênin là người kế tục, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời đại mới, là người đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch trên cơ sở luận cứ khoa học sắc bén, phê phán triệt để tư tưởng tả khuynh, hữu khuynh, nhân danh chủ nghĩa Mác để chống phá chủ nghĩa Mác, phê phán tư tưởng của phái “dân túy Nga”, phái “mác xít hợp pháp” và những biểu hiện khác của chủ nghĩa xét lại, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác. Trong cuộc đấu tranh đó, chủ nghĩa Mác được phát triển một cách toàn diện về cả lĩnh vực triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Lênin cũng đã có những cống hiến xuất sắc trong việc phát triển chủ nghĩa duy vật mác xít trên hoàng loạt các khía cạnh như quan niệm về vật chất, về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, về các khái niệm, phạm trù triết học, về lý luận nhận thức cùng hàng loạt các vấn đề cơ bản khác của triết học. Lênin cũng có những đóng góp to lớn trong lý luận về xây dựng Đảng kiểu mới, về sự chuyển biến cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới thành cách mạng XHCM, về nhà nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng XHCN, về vai trò vĩ đại của quần chúng nhân dân mà nòng cốt là khối liên minh công – nông – trí dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng CNXH.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lenin
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027186
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138712
0021
004B2F617F4-E6BA-4840-87F1-0F97FAD9CCC2
005201812171043
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217104442|bthuvien3|y20181205101125|zthuvien3
080 |a3K|bVIL250
100 |aLê Quốc Lý
245 |aV.I.Lenin và Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / |cLê Quốc Lý
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a663 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách “V.I.Lênin và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tập hợp hơn 40 bải viết của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, làm rõ vai trò của V.I.Lênin là người kế tục, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời đại mới, là người đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch trên cơ sở luận cứ khoa học sắc bén, phê phán triệt để tư tưởng tả khuynh, hữu khuynh, nhân danh chủ nghĩa Mác để chống phá chủ nghĩa Mác, phê phán tư tưởng của phái “dân túy Nga”, phái “mác xít hợp pháp” và những biểu hiện khác của chủ nghĩa xét lại, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác. Trong cuộc đấu tranh đó, chủ nghĩa Mác được phát triển một cách toàn diện về cả lĩnh vực triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Lênin cũng đã có những cống hiến xuất sắc trong việc phát triển chủ nghĩa duy vật mác xít trên hoàng loạt các khía cạnh như quan niệm về vật chất, về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, về các khái niệm, phạm trù triết học, về lý luận nhận thức cùng hàng loạt các vấn đề cơ bản khác của triết học. Lênin cũng có những đóng góp to lớn trong lý luận về xây dựng Đảng kiểu mới, về sự chuyển biến cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới thành cách mạng XHCM, về nhà nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng XHCN, về vai trò vĩ đại của quần chúng nhân dân mà nòng cốt là khối liên minh công – nông – trí dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng CNXH.
653 |aViệt Nam
653 |aLenin
653 |aChủ nghĩa xã hội
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027186
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027186thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027186 Giá Sách Tiếng Việt 3K VIL250 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào