Sách Tiếng Việt
33(V)01 T116
Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam /
UDC 33(V)01
Cutter T116
Tác giả CN Nguyễn Văn Công
Nhan đề Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam / Nguyễn Văn Công
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 387 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách trình bày cơ sở lý luận về tăng trưởng bao trùm, khái quát thực trạng tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam cũng như đánh giá tính bao trùm trong tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp; từ đó các tác giả đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm phát triển mô hình tăng trưởng bao trùm ở Việt nam để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp ngày càng hài hòa và bền vững hơn.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Khu vực
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027183
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138708
0021
0043545EBCC-813D-4343-B376-AF2BD7D2FC23
005201812171034
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217103542|bthuvien3|y20181204163305|zthuvien3
080 |a33(V)01|bT116
100 |aNguyễn Văn Công
245 |aTăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam / |cNguyễn Văn Công
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a387 tr. ; |c21 cm.
520 |aNội dung cuốn sách trình bày cơ sở lý luận về tăng trưởng bao trùm, khái quát thực trạng tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam cũng như đánh giá tính bao trùm trong tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp; từ đó các tác giả đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm phát triển mô hình tăng trưởng bao trùm ở Việt nam để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp ngày càng hài hòa và bền vững hơn.
653 |aViệt Nam
653 |aDoanh nghiệp
653 |aKhu vực
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027183
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027183thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027183 Giá Sách Tiếng Việt 33(V)01 T116 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:12-02-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào