Sách Tiếng Việt
34(V)20 C120
Cẩm nang công tác đấu thầu quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn /
Giá tiền 420.000
UDC 34(V)20
Cutter C120
Tác giả CN Thùy Linh
Nhan đề Cẩm nang công tác đấu thầu quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn / Thùy Linh
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 527 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần thứ nhất: Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Phần thứ hai: Quy định cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Từ khóa tự do Đấu thầu
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Nhà thầu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027141-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138683
0021
0040C60A844-07D7-43FD-9693-CAA07501BCC3
005201809061457
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c420.000
039|a20180906145742|bthuvien3|y20180821161622|zthuvien3
080 |a34(V)20|bC120
100 |aThùy Linh
245 |aCẩm nang công tác đấu thầu quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn / |cThùy Linh
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a527 tr. ; |c28 cm.
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần thứ nhất: Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Phần thứ hai: Quy định cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
653 |aĐấu thầu
653 |aCẩm nang
653 |aNhà thầu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027141-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027141thumbimage.jpg
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027141 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)20 C120 Sách Tiếng Việt 1
2 10027142 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)20 C120 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:09-04-2020
3 10027143 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)20 C120 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:07-04-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào