Sách Tiếng Việt
34(V)81 H561
Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ và Hệ thống phí - Lệ phí áp dụng trong các lĩnh vực dùng trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp /
Giá tiền 350.000
UDC 34(V)81
Cutter H561
Tác giả CN Tăng Bình; Ái Phương
Nhan đề Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ và Hệ thống phí - Lệ phí áp dụng trong các lĩnh vực dùng trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp / Tăng Bình; Ái Phương
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2017
Mô tả vật lý 423 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập Phần thứ hai. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ quan nhà nước Phần thứ ba. Hướng dẫn cách thức sử dụng vốn nhà nước để mua sắm Phần thứ tư. Hệ thống biểu phí, lệ phí và các quy định về miễn giảm, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong mọi lĩnh vực,
Từ khóa tự do Cơ chế tự chủ
Từ khóa tự do Lệ phí
Từ khóa tự do Phí
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027137-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138681
0021
004B1584288-4CB7-46E7-9149-A0FD144F5ADA
005201809061456
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c350.000
039|a20180906145609|bthuvien3|y20180821160839|zthuvien3
080 |a34(V)81|bH561
100 |aTăng Bình; Ái Phương
245 |aHướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ và Hệ thống phí - Lệ phí áp dụng trong các lĩnh vực dùng trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp / |cTăng Bình; Ái Phương
260 |aH. : |bTài chính, |c2017
300 |a423 tr. ; |c27 cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập Phần thứ hai. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ quan nhà nước Phần thứ ba. Hướng dẫn cách thức sử dụng vốn nhà nước để mua sắm Phần thứ tư. Hệ thống biểu phí, lệ phí và các quy định về miễn giảm, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong mọi lĩnh vực,
653 |aCơ chế tự chủ
653 |aLệ phí
653 |aPhí
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027137-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027137thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027137 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)81 H561 Sách Tiếng Việt 1
2 10027138 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)81 H561 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào