Sách Tiếng Việt
32 B105
Bàn về khế ước xã hội /
Giá tiền 125.000
UDC 32
Cutter B105
Tác giả CN Jean – Jacques Rousseau
Nhan đề Bàn về khế ước xã hội / Jean – Jacques Rousseau
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 312 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Khế ước xã hội là tên gọi vắn tắt của bản luận văn lớn mà J. J. Rousseau đặt dưới một nhan đề khá dài: Bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc của quyền chính trị.Về mục đích cuốn sách, tác giả viết: “Tôi muốn tìm xem trong trật tự dân sự có hay không một số quy tắc cai trị chính đáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người. Và có hay không luật pháp đúng với những ý nghĩa chân thực của nó”. Với luận văn này, J. J. Rousseau muốn “gắn liền cái mà luật pháp cho phép làm với cái mà lợi ích thúc đẩy phải làm, khiến cho công lý và lợi ích không tách rời nhau”.
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Khế ước xã hội
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027093-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138668
0021
004C9BCE83D-77FA-4B5E-A925-BD3A114D3457
005201809061131
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c125.000
039|a20180906113051|bthuvien3|y20180820161013|zthuvien3
080 |a32|bB105
100 |aJean – Jacques Rousseau
245 |aBàn về khế ước xã hội / |cJean – Jacques Rousseau
260 |aH. : |bThế giới, |c2018
300 |a312 tr. ; |c21 cm.
520 |aKhế ước xã hội là tên gọi vắn tắt của bản luận văn lớn mà J. J. Rousseau đặt dưới một nhan đề khá dài: Bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc của quyền chính trị.Về mục đích cuốn sách, tác giả viết: “Tôi muốn tìm xem trong trật tự dân sự có hay không một số quy tắc cai trị chính đáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người. Và có hay không luật pháp đúng với những ý nghĩa chân thực của nó”. Với luận văn này, J. J. Rousseau muốn “gắn liền cái mà luật pháp cho phép làm với cái mà lợi ích thúc đẩy phải làm, khiến cho công lý và lợi ích không tách rời nhau”.
653 |aXã hội
653 |aKhế ước xã hội
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027093-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027093thumbimage.jpg
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027093 Giá Sách Tiếng Việt 32 B105 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:15-11-2018
2 10027094 Giá Sách Tiếng Việt 32 B105 Sách Tiếng Việt 2
3 10027095 Giá Sách Tiếng Việt 32 B105 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:14-02-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào