Sách Tiếng Việt
34(V) T527
Tuyển tập các án lệ và nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động từ năm 2007-2017 /
Giá tiền 350.000
UDC 34(V)
Cutter T527
Tác giả CN Lê Hoài
Nhan đề Tuyển tập các án lệ và nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động từ năm 2007-2017 / Lê Hoài
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 390 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:Phần thứ nhất: Tổng hợp án lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động (16 án lệ) Phần thứ hai: Nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự Phần thứ ba: Nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về dân sự Phần thứ tư: Nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hành chíh Phần thứ năm: Nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về kinh tế - lao động
Từ khóa tự do Tuyển tập
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Án lệ
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Kinh tế
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026955-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138629
0021
004B087C8E9-960A-4C6E-B7D5-1FB71713624F
005201809041426
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c350.000
039|a20180904142554|bthuvien3|y20180809155237|zthuvien3
080 |a34(V)|bT527
100 |aLê Hoài
245 |aTuyển tập các án lệ và nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động từ năm 2007-2017 / |cLê Hoài
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a390 tr. ; |c28 cm.
520 |a Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:Phần thứ nhất: Tổng hợp án lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động (16 án lệ) Phần thứ hai: Nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự Phần thứ ba: Nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về dân sự Phần thứ tư: Nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hành chíh Phần thứ năm: Nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về kinh tế - lao động
653 |aTuyển tập
653 |aTòa án nhân dân
653 |aÁn lệ
653|aDân sự
653|aHình sự
653|aKinh tế
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026955-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10026955thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026955 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) T527 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:04-10-2018
2 10026956 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) T527 Sách Tiếng Việt 2
3 10026957 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) T527 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào