Sách Tiếng Việt
Tài liệu tập huấn chuyên sâu về luật tiếp cận thông tin /
Tác giả CN Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính
Nhan đề Tài liệu tập huấn chuyên sâu về luật tiếp cận thông tin / Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 108tr. ; cm.
Tóm tắt Để giúp các cơ quan thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin, đồng thời, tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp biên soạn cuốn “Tài liệu tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật tiếp cận thông tin’". Đây là tài liệu quan trọng phục vụ trực tiếp cho các đối tượng là cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
Từ khóa tự do Luật tiếp cận thông tin
Từ khóa tự do Tài liệu tập huấn
Từ khóa tự do Tiếp cận thông tin
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138587
0021
004CE9CDA37-9653-4D0E-BC02-4B84059DE78B
005201803211537
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180321153951|zthuvien3
100 |aVụ pháp luật Hình sự - Hành chính
245 |aTài liệu tập huấn chuyên sâu về luật tiếp cận thông tin / |cVụ pháp luật Hình sự - Hành chính
260 |aH. : |bTư pháp, |c2017
300 |a108tr. ; |ccm.
520 |aĐể giúp các cơ quan thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin, đồng thời, tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp biên soạn cuốn “Tài liệu tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật tiếp cận thông tin’". Đây là tài liệu quan trọng phục vụ trực tiếp cho các đối tượng là cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
653 |aLuật tiếp cận thông tin
653 |aTài liệu tập huấn
653 |aTiếp cận thông tin
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/tv38thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào