Đề tài
Khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - Xã hội của việc thí điểm chế định thừa phát lại tại một số tỉnh/thành phố :
Tác giả CN Nguyễn Văn Hiển
Nhan đề Khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - Xã hội của việc thí điểm chế định thừa phát lại tại một số tỉnh/thành phố : Báo cáo kết quả đề án / Nguyễn Văn Hiển
Mô tả vật lý 362 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề án tập trung vào những nội dung cơ bản sau: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế về Thừa phát lại; Thừa phát lại tại Việt Nam; Đánh giá kết quả tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Từ khóa tự do Thừa phát lại
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt333thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138435
0024
004858B6BB0-0B4C-4760-AD1C-395AFD3AF180
005201803191117
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20180319111950|bthuvien3|c20180201144804|dthuvien3|y20171114112900|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Hiển
245 |aKhảo sát, đánh giá tác động kinh tế - Xã hội của việc thí điểm chế định thừa phát lại tại một số tỉnh/thành phố : |bBáo cáo kết quả đề án / |cNguyễn Văn Hiển
300 |a362 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề án tập trung vào những nội dung cơ bản sau: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế về Thừa phát lại; Thừa phát lại tại Việt Nam; Đánh giá kết quả tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
653 |aThừa phát lại
653 |aXã hội
653 |aKinh tế
710 |aBộ Tư pháp
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt333thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào