Sách Tiếng Việt
339 S102
Sách trắng 2014-các vấn đề thương mại ,đầu tư và kiến nghị.
UDC 339
Cutter S102
Nhan đề Sách trắng 2014-các vấn đề thương mại ,đầu tư và kiến nghị.
Thông tin xuất bản Eurocham, 2014
Mô tả vật lý 348tr. ; 26cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách tổng hợp quan điểm của các doanh nghiệp thành viên Erocham về các vấn đề cụ thể trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
Từ khóa tự do 2014
Từ khóa tự do Sách trắng
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Đầu tư
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026351
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138262
0021
0047EEFBE35-59B2-42B0-B40D-D8F5E7D547F9
005201704271627
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170427162446|bthuvien3|y20170427103750|zthuvien2
080 |a339|bS102
245 |aSách trắng 2014-các vấn đề thương mại ,đầu tư và kiến nghị.
260 |bEurocham, |c2014
300 |a348tr. ; |c26cm.
520 |aNội dung cuốn sách tổng hợp quan điểm của các doanh nghiệp thành viên Erocham về các vấn đề cụ thể trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
653 |a2014
653 |aSách trắng
653 |aThương mại
653|aĐầu tư
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026351
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026351thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026351 Giá Sách Tiếng Việt 339 C101 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:05-09-2017
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào