Sách Tiếng Việt
32(V)5 C455
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển.
UDC 32(V)5
Cutter C455
Nhan đề Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển.
Thông tin xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, 2017
Mô tả vật lý 381tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách khái quát quá trình hính thành và phát triển của cộng đồng các dân tộc và cơ quan công tác dân tộc, rút ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng làm tốt hơn nữa công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Từ khóa tự do 70 năm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Cộng đồng các dân tộc
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Phát triển
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026385
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138261
0021
0048B1891B2-49A6-49C7-8A22-8439CF817C37
005201704271629
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170427162705|bthuvien3|c20170427103448|dthuvien2|y20170427103009|zthuvien2
080 |a32(V)5|bC455
245 |aCộng đồng các dân tộc Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển.
260 |bChính trị quốc gia sự thật, |c2017
300 |a381tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách khái quát quá trình hính thành và phát triển của cộng đồng các dân tộc và cơ quan công tác dân tộc, rút ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng làm tốt hơn nữa công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
653 |a70 năm
653 |aViệt Nam
653 |aCộng đồng các dân tộc
653|aXây dựng
653|aPhát triển
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026385
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026385thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026385 Giá Sách Tiếng Việt 339 C101 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào