Đề tài
Thực tiễn thi hành một số chế định của Bộ luật dân sự năm 2005 phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật dân sự - Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra :
Tác giả CN Võ Đình Toàn
Nhan đề Thực tiễn thi hành một số chế định của Bộ luật dân sự năm 2005 phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật dân sự - Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra : Dự án điều tra cơ bản / Võ Đình Toàn chủ nhiệm; Lê Thị Hoàng Thanh thư ký
Thông tin xuất bản H. : Bộ Tư pháp, 2013
Mô tả vật lý 309 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Nội dung của dự án xác định những bất cập trong các quy định của pháp luật ảnh hưởng đến hiệu quả thi hành của Bộ luật dân sự; cung cấp luận cứ thực tiễn làm cơ sở cho việc xây dựng Bộ luật dân sự (sửa đổi), góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; lấy ý kiến của các đối tượng điều tra về những khó khăn, vướng mắc trên thực tế áp dụng và quan điểm về một số định hướng hoàn thiện Bộ luật dân sự.
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự
Từ khóa tự do Chế định
Từ khóa tự do Thực tiễn thi hành
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Pháp luật dân sự
Từ khóa tự do Hoàn thiện
Từ khóa tự do 2005
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt311thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135831
0024
004A175250A-CFB5-49A7-99E7-E9FBEC885F75
005201611041511
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20161104150756|bthuvien3|y20161104143944|zthuvien2
100 |aVõ Đình Toàn
245 |aThực tiễn thi hành một số chế định của Bộ luật dân sự năm 2005 phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật dân sự - Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra : |bDự án điều tra cơ bản / |cVõ Đình Toàn chủ nhiệm; Lê Thị Hoàng Thanh thư ký
260|aH. : |bBộ Tư pháp, |c2013
300 |a309 tr. ; |c29 cm.
520 |aNội dung của dự án xác định những bất cập trong các quy định của pháp luật ảnh hưởng đến hiệu quả thi hành của Bộ luật dân sự; cung cấp luận cứ thực tiễn làm cơ sở cho việc xây dựng Bộ luật dân sự (sửa đổi), góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; lấy ý kiến của các đối tượng điều tra về những khó khăn, vướng mắc trên thực tế áp dụng và quan điểm về một số định hướng hoàn thiện Bộ luật dân sự.
653 |aBộ luật dân sự
653 |aChế định
653 |aThực tiễn thi hành
653|aXây dựng
653|aPháp luật dân sự
653|aHoàn thiện
653|a2005
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt311thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào