Đề tài
Thực trạng thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 nhằm sửa đổi toàn diện Bộ luật hình sự năm 1999 trong thời gian tới :
Tác giả CN Nguyễn Văn Hiển
Nhan đề Thực trạng thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 nhằm sửa đổi toàn diện Bộ luật hình sự năm 1999 trong thời gian tới : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Nguyễn Văn Hiển chủ nhiệm; Nguyễn Thị Minh Khuê thư ký
Thông tin xuất bản H. : Bộ Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 542 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Nội dung của dự án bao gồm: 1, Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng thi hành Bộ luật hình sự 1999, trên cơ sở đó phát hiện những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong thi hành pháp luật hình sự. 2, Đánh giá tác động của một số chính sách , chủ trương mới nhằm sửa đổi Bộ luật hình sự 3, Đưa ra các nhu cầu và kiến nghị sửa đổi toàn diện Bộ luật hình sự 1999 góp phần đấu tranh có hiệu quả với hành vi vi phạm pháp luật.
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do 1999
Từ khóa tự do Thực trạng thi hành
Từ khóa tự do Kiến nghị
Từ khóa tự do Sửa đổi toàn diện
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt293thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135812
0024
0049025EFA3-C8AD-4CD9-BE4F-6D6202586185
005201611041454
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161104145109|bthuvien3|y20161104112302|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Hiển
245 |aThực trạng thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 nhằm sửa đổi toàn diện Bộ luật hình sự năm 1999 trong thời gian tới : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Văn Hiển chủ nhiệm; Nguyễn Thị Minh Khuê thư ký
260|aH. : |bBộ Tư pháp, |c2015
300 |a542 tr. ; |c29 cm.
520 |aNội dung của dự án bao gồm: 1, Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng thi hành Bộ luật hình sự 1999, trên cơ sở đó phát hiện những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong thi hành pháp luật hình sự. 2, Đánh giá tác động của một số chính sách , chủ trương mới nhằm sửa đổi Bộ luật hình sự 3, Đưa ra các nhu cầu và kiến nghị sửa đổi toàn diện Bộ luật hình sự 1999 góp phần đấu tranh có hiệu quả với hành vi vi phạm pháp luật.
653 |aBộ luật hình sự
653 |a1999
653 |aThực trạng thi hành
653|aKiến nghị
653|aSửa đổi toàn diện
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt293thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào