Sách Tiếng Việt
34(V)33(075) GI108
Giáo trình luật môi trường :
Giá tiền 70.000
UDC 34(V)33(075)
Cutter GI108
Nhan đề Giáo trình luật môi trường :
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 12
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2015
Mô tả vật lý 498 tr. ; 20.5 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm 15 chương, trình bày những vấn đề cơ bản lien quan đến Luật môi trường như: khái niệm luật môi trường, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, pháp luật về đánh giá môi trường, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi không khí, pháp luật về kiểm soát ô nhiếm nước.
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025717-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135498
0021
004A8E90675-A6CE-4A3C-9A5D-CF50C6656275
005201611011125
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c70.000
039|a20161101112230|bthuvien3|y20161028094350|zthuvien2
080 |a34(V)33(075)|bGI108
245 |aGiáo trình luật môi trường :
250 |aTái bản lần thứ 12
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2015
300 |a498 tr. ; |c20.5 cm.
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm 15 chương, trình bày những vấn đề cơ bản lien quan đến Luật môi trường như: khái niệm luật môi trường, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, pháp luật về đánh giá môi trường, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi không khí, pháp luật về kiểm soát ô nhiếm nước.
653 |aMôi trường
653 |aLuật
653 |aGiáo trình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025717-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10025717thumbimage.jpg
890|a3|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025717 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)33(075) GI108 Sách Tiếng Việt 1
2 10025718 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)33(075) GI108 Sách Tiếng Việt 2
3 10025719 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)33(075) GI108 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:30-09-2017
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào