Sách Tiếng Việt
3KV5 V115
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Giá tiền 55.000
UDC 3KV5
Cutter V115
Nhan đề Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2016
Mô tả vật lý 447 tr. ; 19cm.
Tóm tắt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhất trí thông qua nhiều văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI.
Thuật ngữ chủ đề Văn kiện
Từ khóa tự do Toàn quốc
Từ khóa tự do Đại hội
Từ khóa tự do Đại biểu
Từ khóa tự do Đại hội 12
Từ khóa tự do Văn kiện
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025823-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135354
0021
0048799E0C3-3F79-4824-818B-7CFED9556DAC
005201610271134
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c55.000
039|a20161027113147|bthuvien3|c20161027113015|dthuvien3|y20161026084454|zthuvien2
080 |a3KV5|bV115
245 |aVăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2016
300 |a447 tr. ; |c19cm.
520 |aĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhất trí thông qua nhiều văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI.
650|aVăn kiện
653 |aToàn quốc
653 |aĐại hội
653 |aĐại biểu
653|aĐại hội 12
653|aVăn kiện
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025823-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10025823thumbimage.jpg
890|a3|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025823 Giá Sách Tiếng Việt 3KV5 V115 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:02-06-2017
2 10025824 Giá Sách Tiếng Việt 3KV5 V115 Sách Tiếng Việt 2
3 10025825 Giá Sách Tiếng Việt 3KV5 V115 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:25-10-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào