Đề tài
34 M 458
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ký kết và thực hiện hiệp định tương trợ tư pháp với nước ngoài /
UDC 34
Tác giả CN Hà Hùng Cường
Nhan đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ký kết và thực hiện hiệp định tương trợ tư pháp với nước ngoài / Hà Hùng Cường
Thông tin xuất bản H., 1990
Mô tả vật lý 582 tr. ; 29,5cm
Tóm tắt Đề tài bao gồm: Tổng thuật chung kết quả nghiên cứu; Các chuyên đề;Phân tích nội dung , bình luận và đánh giá các Hiệp định tương trợ tư pháp;tông thuật các hội thảo khoa học , các hội nghị chuyên đề về Hiệp định tương trợ tư pháp.
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Hiệp định tương trợ tư pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt02thumbimage.jpg
000 00759nam#a2200000ui#4500
0013238
0024
0043458
005201610131028
008011097s1990 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013102520|bthuvien3|c20151224142530|dthuvien3|y20151003183425|zhaonh
041|avie
080|a34|bM 458
100|aHà Hùng Cường
245 |aMột số vấn đề lý luận và thực tiễn ký kết và thực hiện hiệp định tương trợ tư pháp với nước ngoài / |cHà Hùng Cường
260|aH., |c1990
300|a582 tr. ; |c 29,5cm
520|aĐề tài bao gồm: Tổng thuật chung kết quả nghiên cứu; Các chuyên đề;Phân tích nội dung , bình luận và đánh giá các Hiệp định tương trợ tư pháp;tông thuật các hội thảo khoa học , các hội nghị chuyên đề về Hiệp định tương trợ tư pháp.
653|aĐề tài
653|aHiệp định tương trợ tư pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt02thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào