Sách Tiếng Việt
34(V)9 B450
Bộ luật Lao động
UDC 34(V)9
Cutter B450
Nhan đề Bộ luật Lao động
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 163 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Gồm 16 chương: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Việc làm; Chương III: Hợp đồng lao động; Chương IV: Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; Chương V: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; Chương VI: Tiền lương; Chương VII: Thời giờ làm việc, thời giở nghỉ ngơi; Chương VIII: Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; Chương IX: An toàn lao động, vệ sinh lao động; Chương X: Những quy định riêng đối với lao động nữ; Chương XI: Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác; Chương XII: Bảo hiểm xã hội; Chương XIII: Công đoàn; Chương XIV: Giải quyết tranh chấp lao động; Chương XV: Quản lý nhà nước về lao động; Chương XVI: Thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Bộ luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10023555-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131267
0021
004A64CB602-F7BE-4D3C-A217-2F2B2FDB0A70
005201601201517
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20160120151346|zthuvien2
080 |a34(V)9|bB450
245 |aBộ luật Lao động
260 |aH. : |bTư pháp, |c2014
300 |a163 tr. ; |c19 cm.
520 |aGồm 16 chương: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Việc làm; Chương III: Hợp đồng lao động; Chương IV: Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; Chương V: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; Chương VI: Tiền lương; Chương VII: Thời giờ làm việc, thời giở nghỉ ngơi; Chương VIII: Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; Chương IX: An toàn lao động, vệ sinh lao động; Chương X: Những quy định riêng đối với lao động nữ; Chương XI: Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác; Chương XII: Bảo hiểm xã hội; Chương XIII: Công đoàn; Chương XIV: Giải quyết tranh chấp lao động; Chương XV: Quản lý nhà nước về lao động; Chương XVI: Thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động
650 |aPháp luật
653 |aLao động
653 |aBộ luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10023555-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2014/b94thumbimage.jpg
890|a3|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10023555 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)9 B450 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:07-07-2017
2 10023556 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)9 B450 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:25-09-2020
3 10023557 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)9 B450 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào