Sách Tiếng Việt
34(V)0 H561
Hướng dẫn môn học lý luận nhà nước và pháp luật /
UDC 34(V)0
Cutter H561
Tác giả CN Nguyễn Minh Đoan
Nhan đề Hướng dẫn môn học lý luận nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh Đoan
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 577 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cuốn sách nêu lên nguồn gốc, kiểu, bản chất, chức năng, bộ máy, hình thức của nhà nước và các mối quan hệ cơ bản của nhà nước. Đồng thời trình bày về nhà nước pháp quyền, nhà nước và cá nhân, nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, nguồn gốc, kiểu pháp luật, bản chất, vai trò của pháp luật các quan hệ , hành vi, ý thức và pháp chế. Từ đó đưa ra các điều chỉnh và các mối quan hệ cơ bản của pháp luật.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Hướng dẫn
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10024207-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130749
0021
0045E6A03E8-CF39-43A4-95CC-7106964AED18
005201512161127
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20151216112817|zthuvien3
080 |a34(V)0|bH561
100 |aNguyễn Minh Đoan
245 |aHướng dẫn môn học lý luận nhà nước và pháp luật / |cNguyễn Minh Đoan
260 |aH. : |bTư pháp, |c2014
300 |a577 tr. ; |c21 cm.
520 |aCuốn sách nêu lên nguồn gốc, kiểu, bản chất, chức năng, bộ máy, hình thức của nhà nước và các mối quan hệ cơ bản của nhà nước. Đồng thời trình bày về nhà nước pháp quyền, nhà nước và cá nhân, nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, nguồn gốc, kiểu pháp luật, bản chất, vai trò của pháp luật các quan hệ , hành vi, ý thức và pháp chế. Từ đó đưa ra các điều chỉnh và các mối quan hệ cơ bản của pháp luật.
650 |aPháp luật
653 |aNhà nước
653 |aHướng dẫn
653 |aLý luận
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10024207-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/lyluannhanuocthumbimage.jpg
890|a3|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024207 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 H561 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:04-12-2018
2 10024208 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 H561 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:15-09-2020
3 10024209 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 H561 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào