Đề tài
335.1 H406
Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản nhà nước trong tập đoàn kinh tế nhà nước
UDC 335.1
Tác giả CN Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Dương Đăng Huệ,
Tác giả CN Thư ký Đề tài: Th.S. Cao Đăng Vinh
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản nhà nước trong tập đoàn kinh tế nhà nước
Mô tả vật lý 261 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tập đoàn kinh tế Nhà nước và kinh nghiệm quốc tế về sử dụng và quản lý tài sản Nhà nước trong tập đoàn kinh tế; Chương 2: Thực trạng pháp luật về điều chỉnh việc sử dụng và quản lý tài sản Nhà nước trong tập đoàn kinh tế Nhà nước; Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về sử dụng và quản lý tài sản Nhà nước trong tập đoàn kinh tế Nhà nước.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Từ khóa tự do Tập đoàn
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Tài sản
Tác giả(bs) TT Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt267thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130450
0024
00444ABF95B-BDEC-47E4-B74B-7DA598403A89
005201610130834
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161013083131|bthuvien3|c20160128180228|dthuvien3|y20150925072920|zhaonh
080 |a335.1|bH406
100 |aChủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Dương Đăng Huệ,
100|aThư ký Đề tài: Th.S. Cao Đăng Vinh
245 |aHoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản nhà nước trong tập đoàn kinh tế nhà nước
300 |a261 tr. ; |c29 cm.
520|aĐề tài gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tập đoàn kinh tế Nhà nước và kinh nghiệm quốc tế về sử dụng và quản lý tài sản Nhà nước trong tập đoàn kinh tế; Chương 2: Thực trạng pháp luật về điều chỉnh việc sử dụng và quản lý tài sản Nhà nước trong tập đoàn kinh tế Nhà nước; Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về sử dụng và quản lý tài sản Nhà nước trong tập đoàn kinh tế Nhà nước.
653 |aKinh tế
653 |aHoàn thiện pháp luật
653 |aTập đoàn
653|aQuản lý
653|aTài sản
710 |aViện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt267thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào