Đề tài
34(V)1 C460
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng ban hành vốn văn bản quy phạm pháp luật thống nhất /
UDC 34(V)1
Tác giả CN Lê Thành Long
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng ban hành vốn văn bản quy phạm pháp luật thống nhất / Lê Thành Long, Trần Văn Lợi
Thông tin xuất bản H. : ,2012
Mô tả vật lý 263tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Đề tài phân tích các vấn đề chung trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; về kinh nghiệm nước ngoài trong lĩnh vực ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực trạng thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hộ đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 2004...
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt251thumbimage.jpg
000 00973nam a2200265 p 4500
00114347
0024
00430062
005201610121358
008130409s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012135532|bthuvien3|c20151223144346|dthuvien3|y20151004102214|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bC460
100|aLê Thành Long
245|aCơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng ban hành vốn văn bản quy phạm pháp luật thống nhất / |cLê Thành Long, Trần Văn Lợi
260|aH. : |b,|c2012
300|a263tr.: ; |c30 cm
520 |aĐề tài phân tích các vấn đề chung trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; về kinh nghiệm nước ngoài trong lĩnh vực ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực trạng thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hộ đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 2004...
653|aĐề tài
653|aLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt251thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào