Đề tài
34(V)137 C460
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2020 /
UDC 34(V)137
Tác giả CN Phan Chí Hiếu
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2020 / Phan Chí Hiếu, Lê Thị Hà
Thông tin xuất bản H. : ,2012
Mô tả vật lý 617 tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Đề tài trình bày cơ sở lý luận xây dựng chiến lược đào tạo bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2020, thực trạng và giải pháp
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Chức danh tư pháp
Từ khóa tự do Chiến lược đào tạo
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt253thumbimage.jpg
000 00799nam a2200277 p 4500
00114343
0024
00430058
005201610121653
008130409s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012165032|bthuvien3|c20151223144203|dthuvien3|y20151004101756|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)137|bC460
100|aPhan Chí Hiếu
245|aCơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2020 / |cPhan Chí Hiếu, Lê Thị Hà
260|aH. : |b,|c2012
300|a617 tr.: ; |c30 cm
520 |aĐề tài trình bày cơ sở lý luận xây dựng chiến lược đào tạo bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2020, thực trạng và giải pháp
653|aĐề tài
653|aChức danh tư pháp
653|aChiến lược đào tạo
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt253thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào