Đề tài
34(v)2 H 406
Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa Việt Nam /
UDC 34(v)2
Tác giả CN Võ Đình Toàn
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Võ Đình Toàn, Vũ Văn Cương, Nguyễn Mạnh Cường
Thông tin xuất bản H., 2011
Mô tả vật lý 303tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Định hướng xã hội chủ nghĩa
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Bán đấu giá
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt237thumbimage.jpg
000 00888nam a2200289 p 4500
00113924
0024
00428137
005201610130835
008120618s2011 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013083242|bthuvien3|c20151223144120|dthuvien3|y20151004100517|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(v)2|bH 406
100|aVõ Đình Toàn
245|aHoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa Việt Nam / |cVõ Đình Toàn, Vũ Văn Cương, Nguyễn Mạnh Cường
260|aH., |c2011
300|a303tr.: ; |c30 cm
520 |aNghiên cứu cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
653|aPháp luật
653|aĐịnh hướng xã hội chủ nghĩa
653|aĐề tài
653|aBán đấu giá
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt237thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào