Đề tài
34(v)2 H 307
Hiệp định thương mại việt- Mỹ và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam /
UDC 34(v)2
Tác giả CN Vũ Đức Long
Nhan đề Hiệp định thương mại việt- Mỹ và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam / Vũ Đức Long
Thông tin xuất bản H., 2003
Mô tả vật lý 71tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Đề tài viết về những nguyên tắc cơ bản của Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ và sự tác động của việc thực thi hiệp định đến hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành. Nội dung cơ bản của hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ về thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành. Kinh nghiệm ký kết các hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Hiệp định thương mại
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000049
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt246thumbimage.jpg
000 00985nam a2200277 p 4500
00113918
0024
00428131
005201610130833
008120618s2003 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013083014|bthuvien3|c20151223144049|dthuvien3|y20151004100508|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(v)2|bH 307
100|aVũ Đức Long
245|aHiệp định thương mại việt- Mỹ và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam / |cVũ Đức Long
260|aH., |c2003
300|a71tr.: ; |c30 cm
520 |aĐề tài viết về những nguyên tắc cơ bản của Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ và sự tác động của việc thực thi hiệp định đến hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành. Nội dung cơ bản của hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ về thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành. Kinh nghiệm ký kết các hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ
653|aĐề tài
653|aHiệp định thương mại
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000049
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt246thumbimage.jpg
890|a1|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000049 Giá Đề Tài 34(v)2 H 307 Đề Tài 1
  1 of 1