Đề tài
34(V)1
Phân cấp quản lý Nhà nước về công tác tư pháp: thực trạng và hướng hoàn thiện /
UDC 34(V)1
UDC
Tác giả CN Uông Chu Lưu
Tác giả TT Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Phân cấp quản lý Nhà nước về công tác tư pháp: thực trạng và hướng hoàn thiện / Uông Chu Lưu
Thông tin xuất bản H. : ,2005
Mô tả vật lý 252tr. ; 28cm
Mô tả vật lý tr.;
Tóm tắt Cuốn sách đưa ra 1 số vấn đề lý luận và thực trạng phân cấp quản lý nhà nước về công tác tư pháp; 1 số kiến nghị và các chuyên đề của đề tài
Từ khóa tự do Tư pháp
Từ khóa tự do Quản lý Nhà nước
Từ khóa tự do Đề tài
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt142thumbimage.jpg
000 00853nam a2200325 p 4500
00112440
0024
00423705
005201610131108
008100311s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013110543|bthuvien3|c20151223084950|dthuvien3|y20151004091500|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1
080|bPH-121
100|aUông Chu Lưu
110|aViện khoa học pháp lý
245|aPhân cấp quản lý Nhà nước về công tác tư pháp: thực trạng và hướng hoàn thiện / |cUông Chu Lưu
260|aH. : |b,|c2005
300|a252tr. ; |c28cm
300|atr.;
520 |aCuốn sách đưa ra 1 số vấn đề lý luận và thực trạng phân cấp quản lý nhà nước về công tác tư pháp; 1 số kiến nghị và các chuyên đề của đề tài
653|aTư pháp
653|aQuản lý Nhà nước
653|aĐề tài
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt142thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào