Đề tài
34(V)6
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tập hệ thống các vụ án điển hình dùng làm tài liệu cho công tác đào tạo các chức danh tư pháp /
UDC 34(V)6
UDC
Tác giả CN Phan Hữu Thư
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tập hệ thống các vụ án điển hình dùng làm tài liệu cho công tác đào tạo các chức danh tư pháp / Phan Hữu Thư
Thông tin xuất bản H. : ,2008
Mô tả vật lý 257tr. ; 28cm
Mô tả vật lý tr.;
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu các vụ án điển hình, vai trò, thực trạng xử lý các vụ án điển hình trong công tác hoạt động đào tạo chức danh tư pháp ở Việt Nam và chiến lược đào tạo các chức danh tư pháp, nhu cầu xây dựng hệ thống hoá các vụ án điển hình
Từ khóa tự do Hệ thống
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Đào tạo chức danh tư pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt166thumbimage.jpg
000 00996nam a2200325 p 4500
00112425
0024
00423690
005201610121655
008100311s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012165241|bthuvien3|c20151223085914|dthuvien3|y20151004091430|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)6
080|bC460
100|aPhan Hữu Thư
245|aCơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tập hệ thống các vụ án điển hình dùng làm tài liệu cho công tác đào tạo các chức danh tư pháp / |cPhan Hữu Thư
260|aH. : |b,|c2008
300|a257tr. ; |c28cm
300|atr.;
520 |aCuốn sách giới thiệu các vụ án điển hình, vai trò, thực trạng xử lý các vụ án điển hình trong công tác hoạt động đào tạo chức danh tư pháp ở Việt Nam và chiến lược đào tạo các chức danh tư pháp, nhu cầu xây dựng hệ thống hoá các vụ án điển hình
653|aHệ thống
653|aĐề tài
653|aĐào tạo chức danh tư pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt166thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào