Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Xác định đối tượng điều chỉnh của Luật thủ tục hành chính / Vũ Thư // Nghiên cứu lập pháp.Số 12(128) tháng 8/2008. - H.;, 2008. - tr.27-30 .
Có thể khái quát về đối tượng điều chỉnh ghi trong Điều 1 của dự thảo Luật thủ tục hành chính như sau: Luật thủ tục hành chính không điều chỉnh bản thân các quan hệ thủ tục hành chính mà là các quan hệ trong việc quy định, kiểm soát và thực hiện thủ tục hành chính nảy sinh trong quan hệ giữa NHà nước và cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ ( theo Điều 3 của dự thảo Luật Thủ tục hành chính. Xung quanh đối tượng điều chỉnh, có hai loại ý kiến trái ngược nhau: Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, đối tượng điều chỉnh của Luật Thủ tục hành chính như vậy là ổn; Loại ý kiến thứ hai lại cho rằng, Luật thủ tục hành chính điều chỉnh "lạc đề" nghĩa là sai ngay trong việc xác định đối tượng điều chỉnh. Căn cứ vào nội dung được trình bày dự thảo Luật thủ tục hành chính, những người theo ý kiến này đề nghị đổi lại tên Luật cho phù hpj với nội dung điều chỉnh. Chẳng hạn, Luật ban hành thủ tục hành chính (hoặc tên gọi nào khác bao quát được cả ba lĩnh vực mà các nhà soạn thảo nhằm đến là ban hành, kiểm soát và thực hiện thủ tục hành chính. Trong hai ý kiến, căn cứ vào Nghị quyết 72 ngày 29/11/2006 của Quốc hội cho, nếu ai có chuyên môn về pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước thì cũng dễ nhận ra loại ý kiến thứ hai- tuy không được nhắc đến trong dự thảo Tờ trình Chính phủ- là loại ý kiến hoàn toàn đúng và tác giả đưa ra những lý do đề khẳng định loại ý kiến thứ hai là đúng
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Xác định phạm vi điều chỉnh và nội dung chủ yếu cần quy định trong luật thủ tục hành chính / Hoàng Văn Tú // Nghiên cứu lập pháp.Số 12/2007. - H., 2007. - 27-32tr. .
Bài viết trình bày khái niệm, nội dung, phân loại thủ tục hành chính và nội dung cơ bản cần quy định trong dự thảo luật thủ tục hành chính
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Xây dựng Luật Thủ tục hành chính- Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam / Lê Văn Hoè // Pháp lý.Số10/2007. - H.;, 2007. - tr.8-9 .
Để thực hiện những mục tiêu cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế cho thấy Việt Nam cần phải có bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, phải có “một cú hích” quyêt định. Đó chính là việc ban hành Luật Thủ tục hành chínhủtên cơ sở quan điểm hướng đến một hệ thống thủ tục hành chính thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản tối đa, giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức, hài hoà với pháp luật quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý hành chính nhà nước, xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước thực sự là công bộc của dân, một nền công vụ phục vụ dân và hiện đại
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1