Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những giới hạn trong quyền lợi / Năng Thanh Bị // Luật học hiện đại.Số 4/2007. - Trung Quốc : Nxb Đại học Chính pháp Tây Nam, 2007. - tr.15-22 .
Những quy định biểu đạt quyền tự do và quyền lợi khác của Hiến pháp chỉ tồn tại như một loại hành vi mang tính chung nhất, cơ bản nhất, đồng thời, nó cũng chính là biểu hiện của giới hạn đạt tới một năng lực, trình độ nhất định. Có thể nói rằng, giới hạn được thể hiện chủ yếu thông qua việc giới hạn về phạm vi các quyền lợi, mà phạm vi giới hạn của quyền lợi cũng được giới hạn ngay trong bản thân quyền lợi đó.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1