Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hạn chế và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong Luật cạnh tranh / Giang Phạm // Luật học hiện đại.Số 2/2007. - Trung Quốc. : Nxb Đại học Chính pháp Tây Nam, 2007. - tr.84-90 .
Các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của quyền sở hữu trí tuệ trong Luật cạnh tranh và các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự và hạn chế và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tồn tại nhiều vấn đề trong thiên nhiên. Tính tư hữu của sở hữu và tính xã hội quyết định quyền sở hữu trí tuệ và mối quan hệ của nó bị hạn chế, bị bảo hộ bởi Luật chống độc quyền và Luật cạnh tranh.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1